Хто ми


Про регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області

IMG_2139

 Загальні положення
1. Регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області (далі РСЦ МВС) є територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованим Головному сервісному центру МВС (далі ГСЦ МВС) на правах юридичної особи публічного права, до складу якого входя ть територіальні сервісні центри МВС у межах області (без права окремої юридичної особи).
РСЦ МВС здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ України (далі — послуги).
2. РСЦ МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС.
3. РСЦ МВС мас самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки зі своїм повним і скороченим найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.
Основні завдання РСЦ МВС
1. Участь у межах компетенції в реалізації державної політики у сфері падання послуг, моніторинг дотримання суб’єктами господарської діяльності та іншими суб’єктами норм, правил і стандартів у даній сфері.
2. Здійснення контролю за відповідністю конструкції, технічного стану та комплектації транспортних засобів нормам і стандартам.
3. Здійснення контролю за порядком обміну та видачі посвідчень водія, ДОПНВ-свідоцтв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів і внесення інформації до відповідних державних реєстрів.
4. Забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з послугами, та накопичення інформації про них у відповідних державних реєстрах.
Функції РСЦ МВС

 • 1) здійснює комплекс заходів щодо забезпечення діяльності територіальних сервісних центрів МВС, підвищення якості послуг, що ними надаються;
 • 2) організовує, координує, спрямовує діяльність територіальних сервісних центрів, здійснює поточний і періодичний моніторинг та контроль за їх діяльністю;
 • 3) розробляє та вносить ГСЦ МВС пропозиції щодо покращення діяльності територіальних сервісних центрів МВС;
 • 4) розробляє та вносить ГСЦ МВС пропозиції та забезпечення реалізації в установленому порядку стратегічних і поточних планів, техніко- економічних обґрунтувань розвитку, модернізації і технічного забезпеченій діяльності територіальних сервісних центрів МВС;
 • 5) уживає заходів до запобігання і припинення порушення вимог законодавства у сфері своєї діяльності; організовує забезпечення автоматизованого віддаленого доступ; адміністраторів та користувачів у режимі реального часу до інформаційних систем суб’єктів з надання послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, у яких міститься інформація, необхідна для надання послуг;
 • 6) здійснює моніторинг інформації, внесеної до державного реєстру результатів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;
 • 7) проводить обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, та вносить інформацію до відповідного державного реєстру;
 • 8) проводить обстеження закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
 • 9) проводить обстеження центрів спеціального навчання з підготовки водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;
 • 10) забезпечує територіальні сервісні центри МВС та відповідні суб’єкти господарювання спеціальною та бланковою продукцією;
 • 11) здійснює організаційне забезпечення та контроль процесу реєстрації транспортних засобів, обміну та видачі посвідчень водія, ДОПНВ- свідоцтв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, а також проведення експертизи транспортних засобів, що здійснюються територіальними сервісними центрами МВС, обліку та зберігання документів, що є підставою для їх видачі, контроль за наповненням та актуалізацією відповідних реєстрів;
 • 12) здійснює організаційне забезпечення та контроль обладнання транспортних засобів спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями;
 • 13) здійснює видачу за заявками несправжніх імітаційних засобів;
 • 14) організовує виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів на замовлення власників транспортних засобів;
 • 15) забезпечує направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання ідентифікаційних номерів складових частин транспортних засобів;
 • 16) забезпечує надання інформації на підставі запитів адміністраторів та користувачів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;
 • 17) організовує забезпечення надання послуг суб’єктам звернення в строки, установлені законодавством, на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;
 • 18) веде прийом громадян і розглядає звернення з усіх питань щодо надання послуг, діяльності територіальних сервісних центрів МВС, а також з інших питань, що належать до їх повноважень;
 • 19) здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сервісних центрів МВС;
 • 20) у межах повноважень виконує інші функції, визначені законодавством.
  РСЦ МВС має право:
  1) здійснювати збір, обробку, зберігання і видачу всіх відомостей, необхідних для здійснення повноважень, наданих йому відповідно до законодавства України, та ведення відповідних реєстрів;
  2) запитувати та одержувати на безоплатній основі в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
  3) контролювати діяльність територіальних сервісних центрів МВС щодо реєстрації/обліку транспортних засобів, скасування в установленому законодавством України порядку реєстрації/обліку та накладення правових обмежень на транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери;
  4) розробляти і розповсюджувати (у тому числі шляхом розміщення на спеціальній веб-сторінці) навчальну або освітню літературу, пов’язану з отриманням права на керування транспортним засобом, тощо;
  5) під час здійснення своїх повноважень створювати, приймати, зберігати будь-який документ (у тому числі архівний матеріал) у вигляді паперового або (і) електронного документа, уносити зміни або виправлення в дані, видавати будь-який документ або (і) надавати інформацію, яка може призвести до правових наслідків, а також використовувати систему електронного документообігу, єдині автоматичні засоби управління, електронний підпис, підпис за допомогою електронних або (і) технічних засобів;
  6) здійснювати контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за сервісними центрами державного майна;
  7) провадити некомерційну господарську діяльність, яка відповідає меті його утворення;
  8) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
  9) утворювати в разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на нього завдань;
  10) залучати на договірних засадах для надання послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;
  11) користуватися інформаційними базами даних державних органів, |державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
  12) набувати та відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді.
  Господарська та фінансова діяльність
  1. Господарська діяльність РСЦ МВС базується на засадах остійності та здійснюється згідно з вимогами законодавства і нормативно-правових актів МВС у цій сфері.
  2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення РСЦ МВС здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству внутрішніх справ у державному бюджеті, та за рахунок коштів загального і спеціального державного бюджету України, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
  3. РСЦ МВС здійснює бухгалтерський облік і звітність у порядку, передбаченому для державних установ.
  4. Майно РСЦ МВС є державною власністю і закріплюється за РСЦ МВС на правах оперативного управління.
  5. Ліквідація та реорганізація РСЦ МВС здійснюється за рішенням МВС або суду в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.